Regulamin strony

ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY

REVITA EWA KRUTUL z siedzibą w PODAMIROWO 30 76-031 MŚCICE wpisana do CIDG, NIP 842-125-59-83, REGON 320301610, GIOŚ: nr rej. MWZ-pom. 000005799, zwana dalej REVITA oświadcza, iż niniejsza strona Internetowa jest obsługiwana przez REVITA i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony Internetowej.

GŁÓWNE ZASADY

Przedmiotowa strona internetowa ma charakter edukacyjny; pro publico bono:

REVITA zezwala na korzystanie oraz powielanie opracowań REVITA przez chorych, ich rodziny, uczniów, studentów oraz personel medyczny dla celów medycznych a nie komercyjnych. Kopiowanie zawartych na tych stronach treści w celach komercyjnych, bez zgody REVITA jest zabronione. Wszystkie zamieszczone przez nas treści stanowią własność intelektualną REVITA, która jest chroniona prawem autorskim. Informacje techniczne mają poglądowy charakter informacyjny i nie są ofertą handlową.

ZNAKI TOWAROWE

Niniejsza strona Internetowa zawiera loga, znaki towarowe i usługowe, informacje o produktach i inne, których REVITA jest właścicielem, bądź posiada licencje do ich użytkowania. Strona Internetowa może zawierać także znaki towarowe podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.
W szczególności Użytkownik nie możne umieszczać znaków towarowych w publikacjach, witrynach oraz innych materiałach, których zawartość dyskredytuje REVITA lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem polskim, prawem kraju Użytkownika lub prawem międzynarodowym.

PRAWA AUTORSKIE/ ZASADY WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ

Cała zawartość niniejszej strony Internetowej, w tym projekt i układ witryny stanowią własność intelektualną REVITA lub jego licencjodawców i podlega ochronie prawnej w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone na stronie Internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo lubi inne znaki, teksty, grafiki, fotografie, ilustracje, dźwięki, animacje, materiały wideo oraz ich kompozycje na stronie Internetowej, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w witrynach REVITA nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody REVITA wyrażonej w formie pisemnej. Strona Internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.
REVITA upoważnia Użytkownika do wyświetlania strony Internetowej i pobierania z niej materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że REVITA udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

  • Użytkownik zobowiązany jest zachować na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach,
  • Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych,
  • Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i wyrażenia przez tę osobę zgody na związanie się niniejszymi warunkami.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

OPROGRAMOWANIE I INNE MATARIAŁY UDOSTĘPNIONE NA STRONIE

Programy i inne aplikacje, instrukcje, certyfikaty oraz inne pliki i foldery udostępniane Użytkownikowi na stronie Internetowej REVITA podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest świadom i akceptuje, iż programy, pliki i foldery podlegają (i) umowie licencyjnej (jeśli taka istnieje), (ii) warunkom użytkowania (jeśli takie istnieją), towarzyszącym lub dołączonym do nich.
Programy, pliki i foldery są dostępne do pobrania wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zaakceptowali umowy licencyjne lub warunki użytkowania, jeśli takowe zostały wprowadzone. Użytkownik nie może w żaden sposób użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, czy w jakikolwiek sposób udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać jakichkolwiek praw odnoszących się do nich.
Użytkownik nie jest upoważniony do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony Internetowej.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strony internetowe REVITA mogą zawierać odnośniki do innych stron Internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych. REVITA nie kontroluje zawartości takich stron Internetowych ani odnośników na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialny za widniejące tam treści. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odwiedzić taką stronę Internetową, czyni to świadom ryzyk związanych z poruszaniem się w sferze Internetu. Zamieszczone na stronie Internetowej REVITA odnośniki nie oznaczają, że:

  • REVITA sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony Internetowej lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na stronie Internetowej, bądź dostępnych poprzez odnośniki,
  • podmiot do stron Internetowych którego prowadzą odnośniki jest w jakikolwiek sposób upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich REVITA lub podmiotów z nim powiązanych lub zależnych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że REVITA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony Internetowej oraz wszelkich innych stron Internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie Internetowej. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez REVITA. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych. REVITA nie odpowiada za utracone korzyści (lucrum cesans) Użytkownika spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanej w niniejszych warunkach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony Internetowej. Jeśli Użytkownik wywoła jakiekolwiek zakłócenie pracy strony Internetowej lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody.

ZMIANY I BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pomimo starań REVITA, materiały dostępne na stronie Internetowej mogą zawierać nieścisłości, błędy lub przeoczenia. REVITA nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów i może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian w niniejszej stronie Internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach tam przedstawionych.
REVITA może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony Internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.
REVITA może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony Internetowej materiały.